Óbudai Almáskert Óvoda

Bemutatkozunk

INTÉZMÉNYI EGYSÉGEINK

Óbudai Almáskert Óvoda – székhely

1033 Budapest, Szérűskert u. 37.

Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvoda

1033 Budapest, Szérűskert utca 41.

Óbudai Almáskert Óvoda- Gázgyár telephely

1033 Budapest, Gázgyár lakótelep II. csoport

ELHELYEZKEDÉSÜNK

Intézményünk három épületben működik. Csoportjaink vegyes életkorúak, a 3–7 éves gyermekek családias légkörben együtt élik mindennapjaikat.  Az Almáskert Óvoda a bölcsőde mellett, a Csicsergő Tagóvoda az általános iskolával és az uszodával szemben helyezkedik el. A Gázgyár Óvoda a Gázgyár lakótelepen, csendes, nyugodt, ősfákkal körülvett környezetben, a főútvonaltól távol található. 

Az Óbudai Almáskert Óvoda alapítási éve 1983, akkor még Almáskert Napköziotthonos Óvoda névvel. 2009-től az Óbudai Csicsergő Óvoda (1033 Budapest, szérűskert u. 41.) tagintézményként és a Gázgyár lakótelepi óvodát telephelyként, Óbudai Almáskert Óvoda (1033 Budapest, Szérűskert u. 37.) székhellyel működteti tovább. Jelenleg az Almáskert Óvodában 5 csoporttal, a Csicsergő Tagóvodában 7 csoporttal (melyből jelenleg egy szünetel), a Gázgyár telephelyen 3 csoporttal várjuk a gyerekeket. 

PEDAGÓGIAI ELVEINK

Célunk, hogy a szülőkkel együttműködve a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk az óvodás korú kisgyermekek érzelmi biztonságának megteremtéséhez, felhőtlen, örömteli gyermekkoruk megóvásához, képességeik kibontakoztatásához.

Legfontosabb értékeink a szeretet, a tapasztaltatás, az élménynyújtás a játék és az egyéni bánásmód. 

Óvodánkban minőségi, esztétikus környezetet, érzelmi biztonságot nyújtunk gyermekeink számára, felelősségteljesen neveljük őket. Tiszteletben tartjuk egyéni szükségleteiket, fejlődési, érési tempójukat. Megteremtjük számukra a tapasztalás, a megismerés, a kérdezés, az alkotás lehetőségeit. Élményekhez, sikerélményekhez, elismeréshez juttatjuk őket.

A gyermek a játékos tevékenység közben szerez tapasztalatokat, így fejlődnek képességei. Mivel a gyermek alaptevékenysége óvodáskorban a játék, az egész nap folyamán biztosítjuk a különböző játéktevékenységek feltételeit, melynek során fejlesztjük a gyermek észlelését, mozgását, beszédét. E hármas egység magában foglalja a gyermeki személyiségfejlesztés összes lehetőségét. 

Vegyes életkorú csoportokban a projektorientált pedagógia segítségével biztosítunk a gyermekek számára változatos tevékenykedtetést. Foglalkozásaink tervezésekor nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek az életkori sajátosságoknak megfelelően, interaktívan, cselekedtetve éljék át az élményeket. 

Nevelési feladatunknak tekintjük különösen, hogy:

 • felkeltsük a gyermekek érdeklődését a környezetük iránt,
 • biztosítsuk a gyermekek számára a mozgás, a beszéd és a gondolkodás fejlődésének optimális feltételeit.

KIEMELT NEVELÉSI FELADATAINK

A környezeti nevelés közben célunk, hogy felkeltsük a gyermekek kíváncsiságát, minél több érzékszerven keresztül tapasztalatokhoz juttassuk őket, kialakítsuk a gyermek és környezetének harmonikus viszonyát. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek komplex módon, a csoportszobában, és azon kívül is megismerkedhessenek az élő, és élettelen környezeti tényezőkkel. Célunk, hogy a gyermekek minden természetismerettel, környezetvédelemmel kapcsolatos témában interaktívan tudjanak foglalkozni, hiszen a gyermekek játék során sajátítanak el ismereteket, és szereznek élményeket, életre szóló tapasztalatot. A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt fontos célkitűzésünk. Olyan érdekes, élményekben gazdag óvodai életet szeretnénk biztosítani óvodásaink számára, amely lehetővé teszi a természet és a környezet szépségeinek megismerését, a gyönyörködő rácsodálkozást. 

A mozgásfejlesztés során feladatunk a mozgásigény kielégítése, a motoros képességek (erő, állóképesség, ügyesség, gyorsaság) és értelmi képességek fejlesztése. A mozgásos tapasztalatszerzéssel elősegítjük az idegrendszer érését is. A nagymozgások, téri tájékozódás, finommotorika, kézdominancia erősítésével elkerülhetjük a későbbi írás-olvasási nehézségeket, fejlesztjük a részképességeket. A mozgásfejlesztés az anyanyelvi neveléssel párhuzamosan a gondolkodás fejlesztésének alapjai. 

Az anyanyelvi nevelés területén célunk képessé tenni a gyereket szociális kapcsolatokban való részvételre nyelvi eszközökkel is, érzelmeik, gondolataik kifejezésére, mások szavainak, érzéseinek megértésére, irodalmi élmények befogadására, a későbbi írás-olvasás elsajátítására. Az anyanyelvi nevelés áthatja az egész napi tevékenységünket, a nevelési folyamat kerete. Napirendbe iktatott anyanyelvi-kommunikációs játékokat szervezünk a gyerekeknek, ahol a drámapedagógia elemeit is felhasználjuk.

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYEREKEK AZ ÓVODÁBAN

„A fogyatékosok jelenlétükkel humanizálják a társadalmat és felhívják figyelmünket sérülékenységünkre!”

Amikor nevelőtestületünk fenntartói felkérésének eleget téve vállalta a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelését, előzetesen végig gondoltuk, hogy a mi óvodapedagógusok mit tehetünk annak érdekében, hogy a sérült gyerekek jelenléte természetessé váljon az óvodai csoportokban.

Az új feladatra felkészültünk, továbbképzéseken vettünk részt, szakirodalmat tanulmányoztunk, megragadtunk minden lehetőséget, hogy gyógypedagógiai konferenciákon mélyítsük tudásunkat, konzultáljunk gyógypedagógusokkal, kiépítsük szakmai kapcsolatainkat.

Megállapítottuk, hogy a siker első állomása a befogadó szemléletet elterjesztése az óvoda egész közösségében.

Célunk a befogadó nevelésben, hogy:

 • A sajátos nevelési igényű kisgyermek illeszkedjen be az óvodai csoportba, a csoport fogadja őt be, a közösség hasson rá húzóerőként.
 • Gyógypedagógiai fejlesztés hatására képességei optimálisan fejlődjenek.
 • A többségi gyermek és felnőtt közösség az együttélés során olyan humán értékekkel gazdagodjon, mint elfogadás, tolerancia, segítőkészség, értékelődjön fel az egészség, mint érték.

Befogadó szemlélet alapelvei:

 • „Az elfogadás mércéje az, hogy valaki mennyire hajlandó a saját értékén emberszámba venni egy sérültet, s mennyire hajlandó beengedni abba a világba, amelyikben valamennyien élünk.” (Zsebe-Bíró)
 • Minden gyermek speciális. A pedagógus nem az átlaghoz igazodik, hanem minden gyerekben az egyedi, csak rá jellemző sajátosságokhoz.
 • Bármely gyermeknél előfordulhatnak problémák. A problémák természetes velejárói a tanulásnak, nem kizárólagosan az egyénből fakadó gyengeség tünetei.
 • A speciális megsegítés igénybevétele minden gyermek joga. Kiterjed az önismeret, a megismerési technikák, a differenciált bánásmód és az együttműködés biztosítására.
 • A gyógypedagógus komplex segítséget nyújt a befogadó intézménynek.
 • Egyéni fejlesztési terv készül minden gyermekre.
 • A szegregációtól az inklúzióig az integráción keresztül vezet az út
 • Az integrációt az egész nevelőtestület felvállalja
 • A csoportjukban integrációt folytató kollégákat az egész alkalmazotti közösség támogatva segíti
 • Az integrálhatóság minden esetben egyéni döntést igényel, figyelembe véve az összes körülményt
 • Csoportba való beosztás előtt az óvónők személyesen találkoznak a kisgyermekkel és a szülőkkel. Csoportkialakításhoz a vezető óvónő figyelembe veszi az óvodapedagógusok véleményét.
 • Az első három hónapban kiemelt figyelmet fordítunk a szülőkkel történő kölcsönös kommunikációra, mely idő alatt eldönthető, hogy a gyermekek optimális fejlődésének feltételei biztosítottak-e az adott csoportban, intézményben.
 • A sajátos nevelési igényű gyermek befogadása, segítése nem jelenthet túlzott terhet a csoportban élő gyerekek, felnőttek számára.

Eredményes integrálás személyi és tárgyi szükségletei:

 • Inkluzív, befogadó környezet alkalmazottak, szülők, gyerekek részéről
 • Fogyatékosság típusának megfelelő utazó gyógypedagógus​
 • Integráló csoportokban gyógypedagógiai asszisztens​
 • Speciális segédeszközök (asztal, szék, mosdó, fejlesztő eszközök)​
 • Sérülés specifikus környezet (akadálymentes rámpa, kapaszkodók)​
 • Kerületi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, mint szakszolgálat közreműködése (utazó gyógypedagógus, tanácsadás)
 • Integráció folytatása a kerületi iskolákban

HAGYOMÁNYOS PROGRAMJAINK

Anya, Apa! Játssz velem! 

Tematikus programokat kínálunk a szülőknek, gyerekeknek, ahol a szülők jól érezhetik magukat gyermekeikkel, közben betekintést nyerhetnek a csoport életébe, részeseivé válhatnak a gyermekközösségnek, elleshetik az óvodapedagógusoktól, hogy hogyan lehet a kisgyermekekkel mozogva, dalolva, beszélgetve úgy játszani, hogy mindenki jól érezze magát és a játék személyiségfejlesztő hatásait is kihasználjuk. Kézművesség, mozgásos játékok, diavetítés, mesélés, ringatók és dalos népi játékok szerepelnek a programban.

Az óvoda egész évben nyitott, a szülők előzetes bejelentkezés után betekintést nyerhetnek a csoport életébe. Továbbá az alábbi programjainkon aktív résztvevőként lehetőség van részt venni, közösen megélni: 

Óbudai Almáskert Óvoda

Csicsergő Tagóvoda

Gázgyár Óvoda

Almáskerti Névadó ünnepség

Szüreti vigasság

Gázgyári nap

Mihály napi almavásár

Márton nap

Márton nap 

Ünnepváró program

Adventi várakozás és karácsonyi játszódélután

Luca napi vásár

Luca napi vásár

Farsang – jelmezbál

Gyermek karácsony

Gyermek karácsony

Csicsergő nap

Farsang – jelmezbál

Farsang – jelmezbál

Anyák napja

Anyák napja

Anyák napja

Gyermeknap

Apa nap 

Évzáró – ballagás

Búcsúzó

Sportnap

 

Egészségnap

Évzáró – ballagás 

OVI-VÁR-Ó ISMERKEDÉSI PROGRAMJAINK

Tavasszal óvodába hívogató programot szervezünk:

Délelőtt az óvodavezető fogadja és tájékoztatja az érdeklődőket 8.30-9-ig, majd a Szülőknek lehetőségük van a csoportok életébe betekinteni.

Délután az érdeklődő családok gyermekeikkel visszatérhetnek az óvodába – udvarra – és ott ismerkedhetnek az óvodapedagógusokkal, óvodával – 16.30-17.30 között. 

Augusztusban az intézményünkbe felvett gyerekek már a saját csoportjukban ismerkedhetnek. 

OSZD MEG HA TETSZETT!